Masz pytanie?

REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ

Informacja o realizowanej Strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym
31 grudnia 2022 r.


Kostrzyn nad Odrą, 15.12.2023

Wstęp
Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie obowiązku, jaki nakłada na Hanke Tissue sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”).
Niniejsza informacja obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. i obejmuje transakcje, dokumentacje, procedury, plany oraz inne elementy stanu faktycznego i stanu wiedzy na tamten okres.
Podkreśla się, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie (zgodnie z brzmieniem art. 27c ustawy o CIT) nie zawierają informacji poufnych, w szczególności objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi, złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie informacji podatkowych

1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe
Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest istotnym obszarem odpowiedzialności Spółki. Zarząd Hanke Tissue Sp. z o. o. rozumie znaczenie przestrzegania przepisów podatkowych. Transakcje realizowane przez Spółkę z przeprowadzane są z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. posiadają uzasadnienie biznesowe. Spółka nie angażuje się w działania stanowiące agresywną optymalizację podatkową.
Hanke Tissue przestrzega obowiązujących regulacji podatkowych, a obowiązki podatkowe są realizowane terminowo, zarówno w zakresie płatności podatków, jak i składania deklaracji podatkowych. Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku dochodowego za rok podatkowy. W celu ograniczenia ryzyka podatkowego, które wynika, m.in. z niejasności regulacji prawnych rodzących wątpliwości interpretacyjne, niestabilności przepisów, braku jednolitego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe oraz przez sądy administracyjne, stosowane są następujące instrumenty, m.in.:
- monitoring zmian w przepisach podatkowych;
- korzystanie z profesjonalnych porad podatkowo – prawnych;
- korzystanie ze szkoleń;
- występowanie o interpretacje indywidualne.
Do ryzyka podatkowego Spółka ma podejście ostrożnościowe. Oznacza to, że wszelkie niestandardowe operacje gospodarcze podlegają analizie pod kątem skutków podatkowych, a w sytuacji stwierdzenia, że transakcja jest obarczona ryzykiem podatkowym, którego nie da się wyeliminować poprzez podjęcie określonych działań, np. zmianę zapisów umownych, Hanke Tissue podejmuje decyzję o rezygnacji z działań, tj. z przeprowadzenia transakcji.
W celu prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosowane są procesy i procedury dotyczące następujących obszarów, m.in.:
- weryfikacja kontrahentów;
- obieg dokumentów;
- zasady (polityka) rachunkowości;
- właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych;
- właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
- właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism;
- właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków;
- właściwe kwalifikowanie stron, przedmiotu i okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie, w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe;
- właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami prawa podatkowego;
- właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami prawa podatkowego, wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
- inne niezbędne niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

1.2. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka informuje, że w 2022 r. nie stosowała żadnej z form dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

2.1. Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej W roku podatkowym 2022 Spółka terminowo realizowała ciążące na niej obowiązki podatkowe. W okresie tym Spółka była podatnikiem lub płatnikiem następujących podatków: - podatek dochodowy od osób prawnych (podatnik, płatnik), - podatek dochodowy od osób fizycznych (płatnik), -podatek od towarów i usług (podatnik), - podatek od nieruchomości (podatnik), - podatek rolny (podatnik).

2.2. Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej
W roku podatkowym objętym informacją z realizacji Strategii podatkowej Spółka nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Spółka nie była bowiem w tym okresie stroną uzgodnień, które spełniałyby definicję schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej i żadne takie uzgodnienie nie było wdrażane lub przygotowywane w Spółce.

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji Strategii podatkowej W okresie, za który składane jest sprawozdanie Spółka otrzymała pożyczkę od spółki matki. Pożyczka spełnia warunki określone w art. 11g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w roku 2022 nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych.


4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA)
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.


5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W roku podatkowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej informacji z realizacji Strategii podatkowej Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych w wykazie krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599).

2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Facebook