Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

HANKETISSUE.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

VI. Własność intelektualna

VII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Strona internetowy działająca pod adresem www.hanketissue.pl prowadzony jest przez "HANKE TISSUE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036269, posiadająca NIP: 5980009201 oraz REGON: 210213590, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, adres poczty elektronicznej (e-mail):hanke.tissue@hanketissue.com.pl, tel.: 0048 95 720-86-00 

2. Strona www.hanketissue.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.hanketissue.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.hanketissue.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.hanketissue.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3. USŁUGODAWCA – "HANKE TISSUE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000036269, NIP: 5980009201, REGON: 210213590, ul. Fabryczna 1, 66470 Kostrzyn nad Odrą.

4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Formularza Kontaktowego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanke.tissue@hanketissue.com.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hanketissue.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością "HANKE TISSUE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000036269, NIP: 5980009201, REGON: 210213590, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.hanketissue.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.hanketissue.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Facebook